Водещи принципи и ценности

 

Професионализъм
Екипите и експертите, които сме привлекли са добре познати в своите професионални среди.  Те са нашият гарант за високото качество при изпълнението на поставените цели и задачи.

Ангажираност
Ние от фондация „Европа“  се чувстваме пряко ангажирани с благоденствието и просперитета на обществото. Целите са ни насочени към развитие на всички дейности, които водят до повишаване на качеството на живот и в същото време опазват и развиват културното наследство и околната среда.  

Сътрудничество
Постоянно насърчаваме и спомагаме за развитие на международните контактите и обмена на идеи и опит между хората. Смятаме, че познаването на добрите практики и взаимноизгодното сътрудничество стоят в основата на устойчивите резултати в развитието